ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ενημέρωση: Ιούνιος 2008

Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχεται από την εταιρεία Mattel, Inc. και τις συνδεδεμένες με αυτήν και θυγατρικές της εταιρείες (από κοινού εφεξής καλούμενες ως «MATTEL» και «εμείς»).

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (εφεξής η «Σύμβαση Χρήστη»). Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά την παρούσα Σύμβαση Χρήστη και τις υπόλοιπες πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση Χρήστη ή στις οποίες σας παραπέμπει η παρούσα Σύμβαση μέσω συνδέσμων. Βεβαιωθείτε ότι την κατανοείτε καθώς πρόκειται για μια δεσμευτική νομικά συμφωνία που περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την Ιστοσελίδα μας και την επιτρεπόμενη από εσάς χρήση της. Κατά καιρούς ενδέχεται να τροποποιούμε μονομερώς την παρούσα Σύμβαση Χρήστη και για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να διαβάζετε την παρούσα Σύμβαση Χρήστη, κάθε φορά που επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΥΜΦΩΝΟΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

1. Δικαίωμα Χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας

Η MATTEL σας παρέχει περιορισμένη, μη αποκλειστική και ανακλητή άδεια χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας για την προσωπική σας ψυχαγωγία, πληροφόρηση, επιμόρφωση και επικοινωνία σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης Χρήστη. Η παρούσα Ιστοσελίδα περιλαμβάνει υλικό και πράγματα σχετιζόμενα με τη MATTEL, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και παρεμφερή πράγματα από τους επαγγελματικούς μας συνεταίρους, τους δικαιοπαρόχους μας και κατόχους αδείας χρήσης καθώς και άλλους τρίτους (εφεξής αθροιστικά καλούμενα το «Περιεχόμενο»). Το Περιεχόμενο ενδέχεται να είναι σε μορφή πληροφοριών, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, γραφικών, εικονιδίων πλήκτρων, καταχωρημένων και μη καταχωρημένων εμπορικών σημάτων, εικονογραφήσεων, φωτογραφιών, ηχητικών αποσπασμάτων, μουσικής, ήχου εικόνων, βίντεο, λογισμικών ή κάθε άλλης μορφής ή διάταξης ήδη γνωστής ή που θα επινοηθεί στο μέλλον. Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα, οφείλετε να σέβεστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της MATTEL και των άλλων όπως καθορίζεται ανωτέρω. Η άνευ αδείας χρήση από εσάς του Περιεχομένου ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, απορρήτου, δικαιώματος δημοσίευσης, δικαιώματος επικοινωνίας και άλλης νομοθεσίας και τέτοια παραβίαση μπορεί να έχει ως συνέπεια σε προσωπική σας νομική ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης.

 

2. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και είτε ανήκει στην MATTEL είτε χρησιμοποιείται από τη MATTEL κατόπιν αδείας. Η MATTEL αποποιείται κάθε δήλωση, παράσταση, υπόσχεση ή εγγύηση ότι η άνευ αδείας χρήση από εσάς του Περιεχομένου δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων μερών που δεν ανήκουν ή συνδέονται με τη MATTEL. Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση Χρήστη ή στο κείμενο της παρούσας Ιστοσελίδας δεν έχετε δικαίωμα να αναπαράγετε, διανέμετε, διαβιβάζετε, τροποποιείτε, υιοθετείτε, μεταφράζετε, εκθέτετε, πωλείτε, παραχωρείτε άδεια χρήσης, εκτελείτε δημοσίως, δημιουργείτε παράγωγα έργα ή άλλως πως χρησιμοποιείτε ή εκμεταλλεύεστε το Περιεχόμενο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά αντίγραφο του Περιεχομένου στον προσωπικό σας υπολογιστή μόνο για προσωπική, μη εμπορική, μη πολιτική, μη ορατή σε δίκτυο υπολογιστών χρήση υπό την προϋπόθεση ότι δε θα διαγράψετε ή αλλάξετε οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα ή ενημέρωση περί δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Το προαναφερθέν περιορισμένο δικαίωμα δεν συνεπάγεται οποιοδήποτε δικαίωμα κυριότητας επί του Περιεχομένου. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, κανένας όρος που περιλαμβάνεται στην παρούσα Σύμβαση Χρήστη δεν δύναται, να ερμηνευτεί ως παραχώρηση σε εσάς (σιωπηρή, estoppel, ή άλλη) άδειας χρήσης ή δικαιώματος επί του Περιεχομένου στα πλαίσια οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η MATTEL σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Εάν είστε δικαιούχος δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και πιστεύετε ότι αυτό έχει παραβιαστεί δια της ανάρτησης ή διανομής μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, παρακαλούμε όπως διαβάσετε την παράγραφο κάτωθι με τον τίτλο «Διαδικασία για Προβολή Ισχυρισμού περί Παραβίασης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας».

 

3. Εμπορικά Σήματα

Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και διακριτικά σημεία υπηρεσιών που εκτίθενται στην παρούσα Ιστοσελίδα ανήκουν στη MATTEL και τρίτα μέρη και ο εμπορικός διασχηματισμός της παρούσας Ιστοσελίδας ανήκει επίσης στη MATTEL (από κοινού καλούμενα εφεξής «Εμπορικά Σήματα»), τα οποία επίσης αποτελούν Περιεχόμενο). Όλα τα Εμπορικά Σήματα που δεν ανήκουν στη MATTEL αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κυρίων τους και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Τίποτα στην παρούσα Ιστοσελίδα δε δύναται να εκληφθεί από εσάς ως παραχώρηση, είτε σιωπηρή είτε άλλως πως, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος.

 

4. Η Επικοινωνία σας με τη MATTEL – Τα Δικαιώματα της MATTEL επί των Υποβολών σας

Η MATTEL προβλέπει σε επικοινωνία μαζί σας. Ωστόσο κάθε φορά που επικοινωνείτε με τη MATTEL πρέπει να έχετε υπόψη ότι η MATTEL δεν αποδέχεται ούτε εξετάζει οποιεσδήποτε δημιουργικές ιδέες ή προτάσεις σας σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικά προγράμματα ή άλλα θέματα, εκτός αν ρητά έχει ζητήσει από εσάς την υλοποίησή τους ή την υποβολή σχετικής πρότασης. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μην αποστείλετε στη MATTEL χωρίς να σας έχει ζητηθεί υλικό οποιουδήποτε είδους, όπως ενδεικτικά ιδέες για παιχνίδια, ή άλλες δημιουργικές προτάσεις, ιδέες, σημειώσεις, σχέδια, εφευρέσεις, τεχνικές, μοντέλα, concept ή άλλες συναφείς πληροφορίες, υλικό ή άλλο περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από τον χρήστη.

Τυχόν τέτοιες αποστολές και τυχόν ερωτήσεις, σχόλια, απαντήσεις, υποδείξεις και συναφή υποβληθέντα από εσάς στη MATTEL μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, μέσω φαξ, ταχυδρομικώς, ή με άλλο τρόπο, ή διαβιβασθέντα, ή ηλεκτρονικά ανηρτημένα (posted) ή «ανεβασμένα» (uploaded) (από κοινού καλούμενα εφεξής «οι Υποβολές Σας») θα αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικές και μη ιδιόκτητες και η MATTEL δεν θα φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αυτά ή για την παραλαβή ή τη μη παραλαβή αυτών από τη MATTEL. Η παραλαβή των Υποβολών Σας από τη MATTEL δεν συνιστά παραδοχή από τη MATTEL της καινοτομίας, χρονικής προτεραιότητας ή πρωτοτυπίας τους και δεν βλάπτει το δικαίωμα της MATTEL να προσβάλλει υπάρχοντα ή μελλοντικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετιζόμενα με τις Υποβολές Σας.

Παραχωρείτε στη MATTEL μη αποκλειστικό, άνευ υποχρέωσης καταβολής δικαιωμάτων, εις στο διηνεκές και με δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης δικαίωμα και άδεια να αναπαραγάγει, διανέμει, δημοσιεύει, μεταδίδει, τροποποιεί, υιοθετεί, μεταφράζει, εκθέτει, πωλεί, παραχωρεί άδεια χρήσεις, εκτελεί δημόσια, να δημιουργεί παράγωγα έργα και να εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τις Υποβολές Σας παγκοσμίως και με οποιοδήποτε μέσω μαζικής επικοινωνίας. Εγγυάστε ότι: α) έχετε το δικαίωμα και την εξουσιοδότηση να παρέχετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα χωρίς τη συναίνεση οποιουδήποτε τρίτου και ότι β) οι Υποβολές Σας είναι ακριβείς και η επιτρεπόμενη χρήση από τη MATTEL σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση Χρήστη δεν παραβιάζει ούτε θα παραβιάζει στο μέλλον οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου.

Όταν μας αποστέλλετε ηλεκτρονική επιστολή (e-mail), επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά και συναινείτε κατά αυτόν τον τρόπο να λαμβάνετε από εμάς ηλεκτρονική αλληλογραφία. Επιπροσθέτως, αποδέχεστε ότι όλες οι συμβάσεις, ειδοποιήσεις, παροχές πληροφοριών και άλλη αλληλογραφία που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις τέτοιου είδους αλληλογραφίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

5. Ηλεκτρονικές Αγορές. 

Η παρούσα Ιστοσελίδα και άλλες ιστοσελίδες της MATTEL ενδέχεται να σας παρέχουν τη δυνατότητα να αγοράσετε προϊόντα (όπως παιχνίδια) και υπηρεσίες (όπως συμμετοχές μελών). Πρέπει να είστε 18 ετών ή μεγαλύτεροι για να πραγματοποιήσετε τέτοιες αγορές. Επισκεφθείτε τα ηλεκτρονικά καταστήματά μας γα να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραδόσεις, επιστροφές προϊόντων και άλλες πολιτικές πωλήσεων. Όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, σας ενημερώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να τα παρουσιάσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Ωστόσο, τα χρώματα, οι διαστάσεις και άλλες λεπτομέρειες που βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή σας θα ποικίλουν αναλόγως του ηλεκτρονικού εξοπλισμού σας και συνεπώς δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι ο εξοπλισμός σας θα αποδώσει τις λεπτομέρειες των προϊόντων και των υπηρεσιών. Όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, οι όροι παροχής αυτών των υπηρεσιών ενδέχεται να εξειδικεύονται σε ξεχωριστή σύμβαση η οποία θα παρέχεται σε εσάς σε συνδυασμό με την αγορασθείσα υπηρεσία και θα συμπληρώνονται από την παρούσα Σύμβαση Χρήστη.

Απαγόρευση Αγορών Από Ανηλίκους

Με την ηλεκτρονική αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας από τη MATTEL, δηλώνετε ρητά ότι είστε 18 ετών ή μεγαλύτεροι των 18 ετών. Εάν ένα παιδί μικρότερο των 18 ετών παραγγείλει προϊόν ή υπηρεσία από τη MATTEL χωρίς την άδεια των γονέων ή κηδεμόνων του, τότε ο γονέας ή ο κηδεμόνας μπορεί να επιστρέψει το προϊόν ή υπηρεσία για να αποζημιωθεί σύμφωνα με την ηλεκτρονικώς αναρτηθείσα πολιτική περί επιστροφής και αλλαγών προϊόντων της Mattel που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη παραγγελία. Ενδέχεται να προσφέρουμε βελτιωμένες υπηρεσίες διαθέσιμες σε παιδιά κάτω των 13 ετών υπό την προϋπόθεση σχετικής συνδρομής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο γονέας πρέπει να εγγραφεί για την υπηρεσία και να παράσχει την απαιτούμενη άδεια για το παιδί του. Η ύλη και οι δραστηριότητες που είναι διαθέσιμα σε εσάς ή το παιδί σας ενδέχεται να ποικίλλουν αναλόγως της συνδρομής και της ιστοσελίδας. Οι γονείς θα ενημερώνονται για τον τύπο της ύλης και των δραστηριοτήτων στα οποία τα παιδιά τους θα έχουν πρόσβαση όταν εγγράφονται και έχουν πάντα τον έλεγχο του λογαριασμού του παιδιού τους. Για ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να απαιτείται συνδρομητικό τέλος.

Φόροι

Ευθύνεστε για την πληρωμή όλων των φόρων αγοράς, χρήσης και άλλων συναφών φόρων που σχετίζονται με την ηλεκτρονική αγορά από εσάς προϊόντων ή υπηρεσιών από τη MATTEL.

Αποστολή & Επεξεργασία – Ασφάλιση

Επίσης ευθύνεστε για την πληρωμή όλων των χρεώσεων μεταφοράς και επεξεργασίας που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές αγορές σας (συμπεριλαμβανόμενου κάθε προϊόντος που προσφέρεται μαζί με μια υπηρεσία) και για την ασφάλιση των αγορών σας.

Επιστροφές και Εγγυήσεις

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τις διαθέσιμες πληροφορίες στα ηλεκτρονικά καταστήματα μας σχετικά με τις πολιτικές μας περί επιστροφών προϊόντων και την παροχή εγγύησης..

 

6. Περιορισμοί στη Χρήση

Συμφωνείτε ότι δεν θα (α) χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε εμπορικό ή πολιτικό σκοπό (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά σκοπών διαφήμισης, προσέλκυσης οικονομικών πόρων, συλλογής τιμών προϊόντων ή πώλησης προϊόντων), (β) παρακολουθείτε, συγκεντρώνετε ή αντιγράφετε Περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε αυτόματη μηχανή, αυτοματοποιημένο πρόγραμμα («bot») πρόγραμμα spider, crawler, λογισμικό υποκλοπής («spyware»), μηχανή, συσκευή, λογισμικό, εργαλεία εξαγωγής ή οποιαδήποτε άλλη αυτοματοποιημένη ή μη συσκευή ή μέσο επεξεργασίας οποιουδήποτε είδους, (γ) δεν θα παγιδεύσετε ή δεν θα χρησιμοποιήσετε τεχνικές παγίδευσης για να συμπεριλάβετε οποιαδήποτε Εμπορικό Σήμα ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε, εικόνων, κειμένου ή σελιδοποίησης), (δ) δεν χρησιμοποιήσετε ετικέτες «meta» («meta tags») ή οποιοδήποτε άλλο «κρυμμένο κείμενο» κάνοντας χρήση οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος, (ε) δραστηριοποιηθείτε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα μέσω ή σχετικά με την παρούσα Ιστοσελίδα η οποία σκοπό έχει να προκαλέσει βλάβη σε ανηλίκους ή είναι παράνομη, προσβλητική, σοκαριστική, απειλητική, παρενοχλητική ή παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου, ή (στ) δραστηριοποιηθείτε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που παρεμβάλλεται στην πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα οποιουδήποτε χρήστη ή τη σωστή λειτουργία της παρούσας Ιστοσελίδας. Επίσης δια της παρούσας συμφωνείτε ότι δεν θα υποδυθείτε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.7. Διαδικτυακοί Τόποι Επικοινωνίας – Κώδικας Συμπεριφοράς

Η MATTEL ενδέχεται να επιλέξει να προσφέρει χαρακτηριστικά διαδικτυακής επικοινωνίας στην παρούσα Ιστοσελίδα, όπως πίνακες μηνυμάτων ή ανακοινώσεων, forums και chat rooms. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η MATTEL δεν έχει ουδεμία υποχρέωση να παρακολουθεί, φιλτράρει, λογοκρίνει, διορθώνει ή ρυθμίζει τις πληροφορίες ή το υλικό που παρέχεται από εσάς ή τρίτα μέρη στην παρούσα Ιστοσελίδα, διατηρώντας όμως κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της το δικαίωμά της να προβεί σε όλες τις προαναφερθείσες ενέργειες. Η MATΤEL δεν επικυρώνει, εγγυάται την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικού παρέχεται από χρήστες ή άλλα τρίτα μέρη και δεν φέρει ουδεμία νομική ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες ή υλικό.

Σχετικά με κάθε πληροφορία ή υλικό που «ανεβάζετε» (upload) ή αναρτάτε (post) στην παρούσα Ιστοσελίδα, δηλώνετε ρητά και εγγυάστε στη MATTEL ότι έχετε το δικαίωμα και την εξουσιοδότηση να πράξετε τα προαναφερθέντα χωρίς τη συναίνεση οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν «ανεβάζετε» ή αναρτάτε στην παρούσα Ιστοσελίδα : (α) παραβατικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, απειλητικό, υβριστικό, βίαιο, παράνομο, αγενές, που παρενοχλεί ή ακατάλληλο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υλικό, (β) ιούς ή άλλα βλαβερά αντικείμενα ή (γ) υλικό με εμπορικό σκοπό (όπως προσφορά προς πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών ή απόπειρες για προσέλκυση οικονομικών πόρων ή διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών).

Η MATTEL επιφυλάσσει το δικαίωμα της να υιοθετήσει, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της, πρόσθετους κανόνες σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο επικοινωνίας και να θέτει όρους για την πρόσβαση από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες σε τέτοια χαρακτηριστικά διαδικτυακής επικοινωνίας με ηλικιακά, γεωγραφικά ή άλλα κριτήρια, να αρνείται ή να περιορίζει την πρόσβαση από οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο ή ομάδα που δεν πληροί τα παραπάνω κριτήρια ή από οποιονδήποτε δεν πληροί τα ισχύοντα κριτήρια ή κανόνες οποιαδήποτε χρονική στιγμή και να αλλάζει ή τροποποιεί τα κριτήρια και τους κανόνες οποτεδήποτε. Η MATTEL επιφυλάσσει επίσης το δικαίωμά της (χωρίς όμως να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση) να διαγράφει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της κάθε ανάρτηση στην παρούσα Ιστοσελίδα που παραβιάζει την παρούσα Σύμβαση Χρήστη και να αρνηθεί την πρόσβαση από οποιονδήποτε χρήστη στην παρούσα Ιστοσελίδα..8. Έρευνες- Συνεργασία με τις Εκτελεστικές Αρχές - Καταγγελία

Η MATTEL επιφυλάσσει το δικαίωμά της, χωρίς κανέναν περιορισμό οποιουδήποτε είδους, να : (α) ερευνά κάθε υποπτευόμενη παραβίαση της ασφάλειας της Ιστοσελίδας της ή της τεχνολογίας πληροφορικής που χρησιμοποιεί ή άλλων συστημάτων ή δικτύων της, (β) ερευνά κάθε υποπτευόμενη παραβίαση της παρούσας Σύμβασης Χρήστη, (γ) λαμβάνει μέρος και να συνεργάζεται με τις εκτελεστικές αρχές στις έρευνες τέτοιων θεμάτων, (δ) διώκει παραβάτες της παρούσας Σύμβασης Χρήστη σύμφωνα με το νόμο, (ε) διακόψει τη λειτουργία της παρούσας Ιστοσελίδας ή να διακόψει την πρόσβασή σας σε αυτήν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση προς εσάς.9. Μέτρα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Μέτρα Ασφαλείας

Η MATTEL υποχρεούται να συγκεντρώνει συγκεκριμένες πληροφορίες για να μπορεί να λειτουργεί την παρούσα Ιστοσελίδα και να εκπληρώνει τα αιτήματά σας ή να σας επιτρέπει τη συμμετοχή σε ορισμένες ηλεκτρονικές («online») δραστηριότητες. Ωστόσο, η MATTEL σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της και είναι ιδιαίτερα επιμελής όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των νεαρών παιδιών που επισκέπτονται τις ιστοσελίδες μας. Παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την Πολιτική της Εταιρείας για τη Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Έχουμε υιοθετήσει εύλογα μέτρα ασφαλείας για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που είναι υπό τον έλεγχό μας από το να χαθούν, να χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο ή να μεταβληθούν. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία του πρωτοκόλλου Secure Sockets Layer (SSL) για να προστατέψουμε δεδομένα πιστωτικών καρτών κατά τη διάρκεια της διαβίβασής τους και υιοθετούμε προσεχτικές εσωτερικές διαδικασίες για να προστατεύσουμε τέτοιες πληροφορίες στο σύστημα μας. Προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών και άλλοι που μας βοηθούν στην κατασκευή της παρούσας ιστοσελίδας και στη διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών μας υποχρεούνται να υπογράφουν συμβάσεις τηρήσεως απορρήτου, δεν τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα παρά μόνο σε σχέση με τις υπηρεσίες τους προς τη MATTEL και υποχρεούνται να συμφωνούν να ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές που είναι αποδεκτές από τον κλάδο για να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πλήρη ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.10. Αποποίηση και Περιορισμός Ευθύνης

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή άλλου είδους σφάλματα και η χρήση και η περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται υπ’ευθύνη σας.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΑΣ «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ», ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η MATTEL ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΘΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, Ή ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Ή ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ή ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΤΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ («SERVΕR») ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΛΑΒΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΕΑΝ Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ, ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, Η MATTEL ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕTAI Η ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ, Η MATTEL ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΥΣΙΩΔΗ ΟΡΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΕ ΕΣΑΣ.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση των σιωπηρών εγγυήσεων και συνεπώς ορισμένες από τις παραπάνω εξαιρέσεις ενέχεται να μην τυγχάνουν εφαρμογής για εσάς.

Οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα πληροφόρησης περί των δικαιωμάτων τους ως καταναλωτές: μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Παραπόνων της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Καταναλωτή της Υπηρεσίας Θεμάτων Καταναλωτή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση 400 R Street, διαμέρισμα 1080, Σακραμέντο, Καλιφόρνια, 95814 ή τηλεφωνικώς στο τηλ.: 916 445 1254. Οι κάτοικοι της Καλιφόρνια δηλώνουν ρητά ότι παραιτούνται του δικαιώματος του άρθρου 1542 του Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνιας σύμφωνα με το οποίο: «Γενική παραίτηση δεν ισχύει για τους ισχυρισμούς τους οποίους ο δανειστής δεν γνωρίζει ή δεν υποψιάζεται ότι ισχύουν προς όφελός του κατά τη χρονική στιγμή της παραίτησης, και οι οποίοι αν ήταν γνωστοί σε αυτόν θα επηρέαζαν ουσιωδώς τον συμβιβασμό του με τον οφειλέτη».

 

11. Σύνδεσμοι από εσάς προς την Παρούσα Ιστοσελίδα

Σας παρέχεται ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό, ανακλητό δικαίωμα να δημιουργείτε σύνδεσμο προς στην παρούσα ιστοσελίδα υπό την προϋπόθεση ότι: α) οι σύνδεσμοι είναι μόνον προς την αρχική σελίδα («home page») της παρούσας Ιστοσελίδας, β) οι σύνδεσμοι ενσωματώνουν μόνο κείμενο και δεν χρησιμοποιούν οποιαδήποτε γραφική απεικόνιση εμπορικών σημάτων γ) οι σύνδεσμοι και το σχετικό περιεχόμενο στην ιστοσελίδα σας δεν υποδεικνύουν ότι έχετε οποιαδήποτε σχέση με τη MATTEL ή προκαλούν σύγχυση στους καταναλωτές, δ) οι σύνδεσμοι και το σχετικό υλικό στην ιστοσελίδα σας δεν παρουσιάζουν τη MATTEL ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της με εσφαλμένο, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή με άλλον προσβλητικό τρόπο, και ε) οι σύνδεσμοι και το σχετικό υλικό στην ιστοσελίδα σας δεν λειτουργούν για εμπορικό σκοπό.

 

12. Σύνδεσμοι της παρούσας Ιστοσελίδας από και προς Άλλες Ιστοσελίδες

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους από ή προς ιστοσελίδες τρίτων μερών («Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»), συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ιστοσελίδων που διαχειρίζονται διαφημιστές, δικαιοπάροχοι, δικαιούχοι άδειας χρήσης και προωθητικοί και επιχειρηματικοί συνεργάτες της Mattel. Η Mattel δεν έχει κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων και δε φέρει καμία υποχρέωση να εξετάζει τις Συνδεδεμένες Iστοσελίδες. Η Mattel δεν υποστηρίζει, εγκρίνει ή σπονσοράρει τέτοιες Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες ή οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, πληροφόρηση, υλικό, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλα αντικείμενα των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων ή διαθέσιμα στις Συνδεδεμένες ιστοσελίδες ή μέσω αυτών και η Mattel αποποιείται κάθε νομική ευθύνη που σχετίζεται με αυτά. Απαιτούμε από τους πάροχους υπηρεσιών και έμπιστους προμηθευτές που λειτουργούν τις ιστοσελίδες για λογαριασμό μας να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζονται, να τηρούν απαρέγκλιτα τις βέλτιστες αποδεκτές από τον κλάδο πρακτικές για να διαφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα, να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικά μας και τρίτων μερών, και να λειτουργούν σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες προϋποθέσεις. Όλες οι δραστηριότητες στις οποίες προβαίνετε σχετικά με τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες υπόκεινται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, στους όρους χρήσης και άλλους όρους που επιβάλλονται από τον διαχειριστή της Συνδεδεμένης Ιστοσελίδας και η Mattel αποποιείται κάθε σχετική νομική ευθύνη.13. Διαφημιστικά Εικονίδια (“banners”), Διαφημίσεις και Προωθητικές Ενέργειες

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποστέλλουμε banners, διαφημίσεις, προωθητικά μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας. Τρίτοι διαφημιστές και εταιρείες που παρέχουν διαφημίσεις ενδέχεται να λειτουργούν κάτω υπό διαφορετικούς όρους και πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων από την Mattel και για το λόγο αυτόν παρακαλείστε να τις διαβάσετε προσεκτικά. Οποιαδήποτε δοσοληψί, αλληλογραφία και επιχειρηματική συναλλαγή που έχετε με οποιονδήποτε διαφημιστή ή άλλο τρίτο μέρος που βρήκατε στην παρούσα Ιστοσελίδα ή μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων και μέσω Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων) αφορούν αποκλειστικά εσάς και το τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά θεμάτων σχετικά με διαφημίσεις τρίτων μερών, πληρωμές, παράδοση αγαθών, εγγυήσεις, προστασία προσωπικών δεδομένων και συναφή θέματα). Η Mattel αποποιείται κάθε νομικής ευθύνης σχετιζόμενης με τα προαναφερθέντα.14. Διαδικασία για Προβολή Ισχυρισμού περί Παραβίασης Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Mattel θα απαντήσει καταλλήλως σε γνωστοποιήσεις φερόμενων παραβιάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι σύμφωνες με τον Αμερικανικό Νόμο «Digital Millennium Copyright Act (DMCA) όπως ορίζεται κατωτέρω. Εάν έχετε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε κάποιο έργο και πιστεύετε ότι τα πνευματικά δικαιώματά σας στο έργο αυτό έχουν παραβιαστεί από μία ανάρμοστη ανάρτηση ή τη διανομή της μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, τότε αποστείλετέ μας μια γραπτή ειδοποίηση που να περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω στοιχεία:

  • μια λεζάντα ή τίτλο που να αναφέρει « DMCA Ειδοποίηση περί Παραβίασης Πνευματικής Ιδιοκτησίας»,
  • περιγραφή του προστατευόμενου έργου το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί,
  • την ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας και περιγραφή της θέσης του υλικού στην ιστοσελίδα με το οποίο ισχυρίζεστε ότι συντελείται παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας ,
  • τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας και την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας,
  • μια δήλωση από εσάς ότι καλόπιστα πιστεύετε ότι το υλικό που παραβιάζει την προστατευόμενη ιδιοκτησία δεν έχει αδειοδοτηθεί από τον δικαιούχο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας , τον πράκτορά του ή σύμφωνα με το νόμο,
  • δήλωση από εσάς, επ’ απειλή των κυρώσεων περί ψευδορκίας, ότι όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας (ή, εάν δεν είστε ο ίδιος δικαιούχος, τότε η δήλωσή σας θα πρέπει να αναφέρει ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί από τον δικαιούχο αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να έχει παραβιαστεί), και
  • τη ηλεκτρονική ή χειρόγραφη υπογραφή σας.

Η Mattel θα παραλαμβάνει DMCA ειδοποιήσεις ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή φαξ στις παρακάτω μόνο διευθύνσεις:

Ταχυδρομικώς: Mattel, Inc
333 Continental Boulevard
El Segundo, California 90245-5012

Υπόψη: Αντιπροέδρου Νομικών και Επιχειρηματικών Υποθέσεων

Με ηλεκτρονική αλληλογραφία: CopyrightInfringementNotice@Mattel.com

Mε φαξ: 310 252-2567

H Mattel δικαιούται να μην απαντήσει σε ειδοποιήσεις DMCA που δεν πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και να επιλέξει να απομακρύνει φερόμενο ως παραβιάζον δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας υλικό το οποίο έρχεται στην προσοχή της μέσω ειδοποιήσεων που δεν είναι σύμφωνες με DMCA . Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Mattel στο τηλ. 310.252.2000.15. Γενικοί ΌροιΑποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε, υπερασπίζεστε και τηρείτε αζήμια τη Μattel (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και των θυγατρικών της εταιρειών) και τα στελέχη, υπαλλήλους, πράκτορες, επιχειρηματικούς συνεργάτες, δικαιοπαρόχους και δικαιούχους άδειας χρήσης από κάθε ζημία, νομική ευθύνη, κόστος και έξοδα (συμπεριλαμβανομένης της εύλογης αμοιβής δικηγόρων) στο πλαίσιο οποιασδήποτε αξίωση, αγωγής , ενέργειας, απαίτησης κατά των προαναφερθέντων μερών ή στο πλαίσιο οποιασδήποτε έρευνας, υπεράσπισης ή συμβιβασμού των παραπάνω, που θα προκύψουν από τη χρήση εκ μέρους σας της παρούσας Ιστοσελίδας.

Αλλαγές της παρούσας Ιστοσελίδας και Σύμβασης Χρήστη

Η Mattel μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της να κάνει αλλαγές σε οποιαδήποτε πτυχή της παρούσας Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιουδήποτε Περιεχομένου, δραστηριότητας διαθέσιμης μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας και κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρονται μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας. Η Mattel μπορεί επίσης κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της να κάνει αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση Χρήστη ενημερώνοντας ή αλλάζοντας το παρόν έγγραφο, με ημερομηνία ισχύς των τροποποιημένων όρων την ημερομηνία της ηλεκτρονικής ανάρτησής τους. Συνέχιση της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας μετά την ημερομηνία ισχύος τέτοιων αλλαγών συνεπάγεται αποδοχή εκ μέρους σας των σχετικών αλλαγών.

Λειτουργία της Ιστοσελίδας – Διαθεσιμότητα των Προϊόντων και Υπηρεσιών

Η Mattel ελέγχει και λειτουργεί την παρούσα Ιστοσελίδα από τα κεντρικά της γραφεία στο El Segundo της Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν δεσμεύεται ότι η παρούσα Ιστοσελίδα είναι κατάλληλη για χρήση σε χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα από άλλες περιοχές, φέρετε την ευθύνη για τη συμμόρφωσή σας με την εφαρμοστέα κατά τόπους νομοθεσία. Αν και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Mattel είναι διαθέσιμα σε πολλές περιοχές του κόσμου, η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιγράφει προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία είναι διαθέσιμα μόνο στις Η.Π.Α. (ή σε συγκεκριμένες περιοχές των Η.Π.Α.) και δεν διατίθενται σε όλο τον κόσμο.

Δικαιοδοσία, Δωσιδικία και Εναλλακτικός Τρόπος Διευθέτησης Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την παρούσα Ιστοσελίδα, το Περιεχόμενό της και την παρούσα Σύμβαση Χρήστη που δεν επιλυθεί με άλλο τρόπο μεταξύ υμών και της Mattel θα επιλυθεί αποκλειστικά με δεσμευτική διαιτησία σύμφωνα με τους Κανόνες Εμπορικής Διαιτησίας του Αμερικανικού Συνδέσμου Διαιτησίας («ΑΑΑ»), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διαδικασίες για Διαφορές σχετικές με Θέματα Καταναλωτών του ΑΑΑ. Κάθε τέτοια διαφορά θα επιλυθεί μέσω διαιτησίας σε ατομική βάση και δε θα συνενωθεί με οποιαδήποτε άλλη διαιτησία για την επίλυση διαφοράς άλλου μέρους. Η διαιτησία θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια και κάθε δίκη σχετικά με τη διαιτητική απόφαση θα εισαχθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση που ενδέχεται να έχετε σχετικά με την παρούσα Ιστοσελίδα, το Περιεχόμενό της ή την παρούσα Σύμβαση Χρήστη θα πρέπει να ξεκινήσει εντός έτους από όταν η απαίτηση ή αξίωση γεννήθηκε αλλιώς θα παραγραφεί. Οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία κινούμενη από τη Mattel σχετικά με την πρόσβαση ή χρήση από εσάς της παρούσας Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε Περιεχομένου σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο θα εισαχθεί ενώπιον πολιτειακού ή ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην επαρχία του Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Αντιστοίχως, συναινείτε στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Επαρχίας του Λος Άντζελες της Καλιφόρνια αναφορικά με όλα τα θέματα σχετικά με την πρόσβαση ή τη χρήση από εσάς της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου και παραιτείστε του δικαιώματος σας να ανακαλέσετε την παραπάνω συναίνεσή σας. Η παρούσα Σύμβαση Χρήστη διέπεται από το δίκαιο της Πολιτείας της Καλιφόρνια χωρίς αναφορά στις διατάξεις της περί σύγκρουσης δικαίων. Οι προαναφερθείσας διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν σε οποιαδήποτε νομική δράση της Mattel για την αναζήτηση αποζημίωσης ή για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με οποιαδήποτε απώλεια, κόστος ή ζημία (ή ενδεχόμενη απώλεια, κόστος ή ζημία) σχετιζόμενα με την παρούσα Ιστοσελίδα, οποιοδήποτε Περιεχόμενό της, τις λειτουργίες της Mattel ή/και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Mattel και προκληθέντα από δική σας πράξη ή παράλειψη.

Διαιρετότητα Σύμβασης

Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Σύμβασης Χρήστη κριθεί ως παράνομος, άκυρος ή μη εφαρμοστέος για οποιοδήποτε λόγο, τότε ο όρος αυτός διαχωρίζεται από την υπόλοιπη Σύμβαση Χρήστη και δεν επηρεάζει την ισχύ ή την εκτελεστότητα των λοιπών όρων της παρούσας Σύμβασης Χρήστη.

Mattel, Inc. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

© 2021 Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος