WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ

Aktualizacja: czerwiec 2007 r.

Niniejsza Witryna jest prowadzona przez Mattel Inc. oraz firmy stowarzyszone i zależne (zwane wspólnie "Mattel" oraz "my"). Korzystanie z niniejszej Witryny przez użytkownika odbywa się na zasadach określonych w niniejszych "Warunkach korzystania z Witryny internetowej" (zwanych dalej "Umową użytkownika"). Należy uważnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą Umowę użytkownika oraz informacje, do których w niniejszej Umowie zamieszczono odnośnik lub odwołanie, jako że niniejsza Umowa jest wiążąca prawnie i zawiera istotne informacje o naszej Witrynie oraz o dozwolonym korzystaniu z niej przez użytkownika. Od czasu do czasu możemy jednostronnie modyfikować niniejszą Umowę użytkownika, stąd ważne jest, by użytkownik przeanalizował niniejszą Umowę użytkownika przy każdej wizycie na niniejszej Witrynie.

UWAGA: KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PODLEGANIE WSZYSTKIM POSTANOWIENIOM NINIEJSZEJ UMOWY UŻYTKOWNIKA ORAZ NA ZACHOWANIE ZGODNOŚCI Z TYMI POSTANOWIENIAMI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z JAKIMKOLWIEK STWIERDZENIEM W NINIEJSZEJ UMOWIE UŻYTKOWNIKA, TO NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z NINIEJSZEJ WITRYNY.

1. Prawo do korzystania z niniejszej Witryny

Mattel przyznaje użytkownikowi ograniczoną, niewyłączną, odwołalną licencję na korzystanie z niniejszej Witryny internetowej w celach związanych z osobistą rozrywką, zdobywaniem informacji, edukacją i komunikacją, na mocy wszystkich postanowień niniejszej Umowy użytkownika. Niniejsza Witryna internetowa zawiera materiały i inne elementy związane z Mattel oraz z produktami i usługami Mattel, jak również podobne elementy uzyskane od naszych partnerów biznesowych, licencjodawców, licencjobiorców oraz od innych osób trzecich (dalej łącznie zwane "Treścią"). Treść może mieć postać informacji, tekstu, danych, rysunków, grafik, ikon -przycisków, zarejestrowanych lub niezarejestrowanych znaków towarowych, ilustracji, zdjęć, klipów dźwiękowych, muzyki, dźwięków, obrazów, materiałów video, oprogramowania oraz innych postaci czy formatów znanych w chwili obecnej lub wynalezionych w przyszłości. Podczas korzystania z niniejszej Witryny użytkownik musi przestrzegać praw własności intelektualnej Mattel i innych podmiotów, zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami. Nieupoważnione korzystanie z Treści może naruszać prawa autorskie, prawa odnoszące się do znaków towarowych, prywatności, reklam, komunikacji lub inne prawa. Może to spowodować pociągnięcie użytkownika do odpowiedzialności osobistej, w tym potencjalnie do odpowiedzialności karnej.

 

2. Prawa autorskie

Cała Treść jest chroniona prawem autorskim i należy do Mattel bądź jest wykorzystywana przez Mattel na mocy uzyskanej zgody. Mattel zrzeka się odpowiedzialności z tytułu oświadczenia czy gwarancji tego, że niedozwolone korzystanie z Treści przez użytkownika nie naruszy praw osób trzecich nienależących do Mattel ani niebędących filiami Mattel.

Za wyjątkiem zakresu określonego w niniejszej Umowie użytkownika lub w tekście niniejszej Witryny, użytkownik nie może reprodukować, rozprowadzać, publikować, transmitować, modyfikować, adaptować, tłumaczyć, wyświetlać, dystrybuować, sprzedawać, obejmować licencją, publicznie odtwarzać Treści, przygotowywać prac pochodnych w oparciu o Treść lub w inny sposób wykorzystywać lub użytkować Treść. Użytkownik może pobrać jedną kopię części Treści do tymczasowego przechowywania na jednym komputerze osobistym wyłącznie dla celów przeglądania i użytku osobistego, niekomercyjnego, niesieciowego, nie związanego z polityką, pod warunkiem, że użytkownik nie skasuje ani nie zmieni żadnych uwag dotyczących praw autorskich, znaków towarowych czy innych uwag dotyczących własności. Wyżej wymienione ograniczone prawa nie dają użytkownikowi jakiegokolwiek prawa własności do jakiejkolwiek Treści. Za wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego powyżej, żadna część niniejszej Umowy użytkownika nie może być interpretowana jako nadanie użytkownikowi (poprzez domniemanie, estoppel ani w inny sposób) jakiejkolwiek licencji czy prawa do jakiejkolwiek Treści na mocy jakiegokolwiek prawa autorskiego lub jakiegokolwiek innego prawa własności intelektualnej.

Mattel uznaje prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli w mniemaniu użytkownika jego dzieło zostało naruszone poprzez niedozwolone przesyłanie go lub rozpowszechnianie za pośrednictwem niniejszej Witryny, to należy postępować zgodnie z artykułem przedstawionym w dalszej części Umowy pt. Procedura stwierdzania naruszenia praw autorskich.

 

3. Znaki towarowe

Znaki towarowe, logo i znaki usług wyświetlane w niniejszej Witrynie należą do Mattel oraz do osób trzecich, a styl graficzny niniejszej Witryny należy do Mattel (elementy te są w dalszej części Umowy wspólnie nazywane "Znakami towarowymi", które także stanowią Treść). Wszelkie Znaki towarowe nienależące do Mattel stanowią własność ich odpowiednich właścicieli i są używane na mocy uzyskanej zgody. Żaden element znajdujący się w Witrynie nie może zostać zinterpretowany jako przyznanie (poprzez domniemanie, estoppel ani w inny sposób) jakichkolwiek praw lub licencji na użytkowanie jakiegokolwiek Znaku towarowego.

 

4. Komunikacja użytkownika z Mattel; prawa Mattel w stosunku do materiałów przesyłanych przez użytkownika

Mattel jest otwarty na komunikację ze strony użytkownika. Tym niemniej w kontaktach z Mattel użytkownik powinien mieć na uwadze, że o ile Mattel nie wyrazi w sposób jednoznaczny określonego zapotrzebowania, to Mattel nie akceptuje ani nie rozpatruje żadnych pomysłów czy sugestii związanych z produktami, usługami, planami marketingowymi ani z jakimikolwiek innymi sprawami. Dlatego też użytkownik jest proszony o nieprzysyłanie do Mattel żadnych niezamówionych materiałów, takich jak pomysły na zabawki, gry czy inne produkty, jak również innych sugestii, pomysłów, uwag, rysunków, wynalazków, technik, modeli, projektów, koncepcji oraz innych podobnych informacji i materiałów.

Wszelkie takie materiały oraz wszelkie pytania, komentarze, odpowiedzi, sugestie itp. przesyłane przez użytkownika do Mattel za pośrednictwem niniejszej Witryny, faksem, pocztą lub inną drogą, jak również transmitowane, przesyłane i wgrywane przez użytkownika na niniejszą Witrynę (zwane wspólnie "Materiałami od użytkownika") będą traktowane jako niepoufne i nie związane z prawem własności, a Mattel nie przyjmuje odpowiedzialności, obowiązków czy zobowiązań w stosunku do takich materiałów ani w stosunku do ich odebrania lub nieodebrania przez Mattel. Odebranie Materiałów od użytkownika przez Mattel nie stanowi uznania przez Mattel ich nowości, pierwszeństwa czy oryginalności i nie ogranicza prawa Mattel do zakwestionowania obecnych lub przyszłych praw własności intelektualnej w stosunku do Materiałów od użytkownika.

Użytkownik przyznaje Mattel niewyłączne, bezpłatne, nieograniczone czasowo, nieodwołalne i umożliwiające sublicencjonowanie prawo oraz licencję na reprodukowanie, rozprowadzanie, publikowanie, transmitowanie, modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie, wyświetlanie, dystrybuowanie, sprzedawanie, obejmowanie licencją, publicznie odtwarzanie Materiałów od użytkownika, na przygotowywanie prac pochodnych w oparciu o Materiały od użytkownika oraz na inne sposoby wykorzystywani lub użytkowania Materiałów od użytkownika na obszarze całego świata za pośrednictwem dowolnego nośnika czy medium. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) posiada prawo i upoważnienie do udzielenia wyżej wymienionych praw i licencji bez konieczności uzyskania zgody jakiejkolwiek osoby trzeciej, (b) Materiały od użytkownika są dokładne i, w związku ze zgodą na wykorzystanie ich przez Mattel na mocy niniejszej umowy, nie stanowią i nie będą stanowić naruszenia praw żadnej osoby trzeciej.

Użytkownik wysyłając e-mail komunikuje się z nami drogą elektroniczną i wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną. Ponadto użytkownik zgadza się, że wszelkie umowy, powiadomienia, ujawnienia informacji i inne komunikaty przesłane przez nas użytkownikowi drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymagania prawne tak, jak gdyby zostały przesłane na piśmie.

 

5. Zakupy online

Niniejsza Witryna oraz inne witryny Mattel mogą oferować możliwość zakupu w trybie online produktów (takich jak zabawki) i usług (takich jak członkostwo). Zakupów takich mogą dokonywać użytkownicy, którzy ukończyli 18 rok życia. Więcej informacji o dostawach, zwrotach i innych elementach polityki sprzedaży użytkownik znajdzie w naszych sklepach online. W odniesieniu do produktów i usług przedstawionych w niniejszej Witrynie należy zwrócić uwagę, że dokładamy wszelkich starań, by produkty i usługi w niniejszej Witrynie były przedstawione jak najdokładniej. Tym niemniej kolory, wymiary i szczegóły widoczne na monitorze komputerowym mogą się różnić w zależności od parametrów posiadanego sprzętu, stąd nie gwarantujemy, że sprzęt użytkownika dokładnie wyświetli szczegółowe cechy naszych produktów i usług. W odniesieniu do usług przedstawionych w niniejszej Witrynie, zasady oferowania tych usług mogą być wyszczególniane w osobnej umowie, która zostanie dostarczona użytkownikowi w związku z zakupioną usługą i będzie stanowić uzupełnienie niniejszej Umowy użytkownika.

A. Zakaz dokonywania zakupów przez osoby nieletnie
Zamawiając produkt lub usługę od Mattel w trybie online, użytkownik deklaruje, że ukończył 18 rok życia. Jeśli dziecko poniżej 18 roku życia zamówi produkt lub usługę od Mattel bez zgody rodzica czy opiekuna, to rodzic czy opiekun może zwrócić produkt lub usługę za kwotę zwrotu zgodną z przesłaną polityką zwrotów i wymian mającą zastosowanie do danego zamówienia.

B. Podatki
Użytkownik jest odpowiedzialny za opłacenie wszelkich podatków obrotowych, związanych z użytkowaniem oraz innych podobnych podatków związanych z jakimkolwiek zakupem online produktów lub usług od Mattel.

C. Transport i przetwarzanie; Ubezpieczenia
Użytkownik jest ponadto odpowiedzialny za opłacenie wszelkich opłat związanych z transportem i przetwarzaniem w związku z dokonanymi zakupami online (co obejmuje wszelkie produkty oferowane wraz z usługą), oraz za ubezpieczenie swoich zakupów.

D. Zwroty i gwarancje
Polityka zwrotów i informacje gwarancyjne są udostępniane do wglądu w naszych sklepach online.

 

6. Ograniczenia dotyczące korzystania

Użytkownik zgadza się, że nie będzie: (a) wykorzystywać niniejszej Witryny dla jakichkolwiek celów komercyjnych lub politycznych (w tym między innymi, ale nie wyłącznie, dla celów reklamowania, zdobywania funduszy, zbierania cen produktów czy sprzedaży produktów); (b) monitorować, zbierać i kopiować Treści niniejszej Witryny z wykorzystaniem jakiegokolwiek robota, bota, pająka internetowego, szperacza sieciowego, programu szpiegowskiego, silnika programu, urządzenia, oprogramowania, narzędzia do ekstrakcji danych, czy jakiegokolwiek innego automatycznego urządzenia, programu użytkowego, ani też ręcznie, bez względu na sposób; (c) ujmować w ramki ani wykorzystywać technologii ramek do ujmowania jakichkolwiek Znaków towarowych i innych informacji prawnie zastrzeżonych (w tym między innymi, ale nie wyłącznie, jakichkolwiek obrazów, tekstu czy stylu strony); (d) wykorzystywać jakichkolwiek tagów meta czy jakiegokolwiek innego tekstu "ukrytego" obejmującego jakikolwiek Znak towarowy; (e) angażować się w jakiekolwiek działania poprzez niniejszą Witrynę lub mające związek z niniejszą Witryną, które to działania mają na celu próbę wyrządzenia krzywdy osobom nieletnim lub są niezgodne z prawem, obraźliwe, obsceniczne, groźne, napastliwe lub agresywne, lub które naruszają jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek osoby trzeciej; (f) angażować się w jakiekolwiek działania zakłócające dostęp użytkowników do niniejszej Witryny lub właściwe działanie niniejszej Witryny. Użytkownik zgadza się także na to, że podczas korzystania z niniejszej Witryny nie będzie się podawał za żadną inną osobę czy podmiot.7. Społeczności internetowe; Zasady postępowania

Mattel może się zdecydować na zaoferowanie funkcjonalności społeczności internetowych na niniejszej Witrynie, w tym grup wysyłkowych i biuletynów, forów internetowych i czatów. W takiej sytuacji Mattel nie bierze na siebie żadnych obowiązków związanych z monitorowaniem, filtrowaniem, cenzurowaniem, edytowaniem czy regulowaniem informacji lub treści przekazywanych przez użytkownika lub osoby trzecie w niniejszej Witrynie; jednakże Mattel zastrzega sobie prawo do podejmowania takich czynności według własnego uznania. Mattel nie potwierdza, ani nie gwarantuje dokładności czy wiarygodności takich informacji lub treści dostarczanych przez użytkowników lub inne osoby trzecie, ani nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności w stosunku do takich informacji lub treści.

W odniesieniu do wszelkich informacji lub treści, które użytkownik wgrywa lub przesyła na niniejszą Witrynę, użytkownik deklaruje i gwarantuje Mattel, że ma prawo i upoważnienie do takiej czynności bez konieczności uzyskiwania zgody jakiejkolwiek osoby trzeciej. Użytkownik wyraża ponadto zgodę na to, że nie będzie wgrywał ani przesyłał na niniejszą Witrynę: (a) treści naruszających czyjeś prawa, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, groźnych, obelżywych,  agresywnych, nielegalnych, nieprzyzwoitych, napastliwych lub w inny sposób niewłaściwych, (b) wirusów i innych szkodliwych obiektów, (c) treści   o przeznaczeniu komercyjnym (takich jak oferty sprzedaży produktów lub usług, próby zbierania funduszy czy reklama produktów lub usług).

Mattel zastrzega sobie prawo, aby według własnego uznania przyjmować dodatkowe zasady dla jakichkolwiek obszarów udostępnionych społeczności internetowej oraz ustanawiać warunki dostępu do jakichkolwiek funkcjonalności tego typu przez jakiekolwiek osoby lub grupy według kryteriów wiekowych, geograficznych lub innych, blokować lub ograniczać dostęp jakiejkolwiek osobie lub grupie, która nie spełnia takich kryteriów lub komukolwiek, kto w dowolnym momencie nie spełnia naszych kryteriów lub zasad, a także zmieniać lub modyfikować kryteria i zasady w dowolnym momencie. Mattel zastrzega sobie ponadto prawo (nie biorąc na siebie jednocześnie żadnych obowiązków), aby według własnego uznania kasować jakiekolwiek wiadomości na niniejszej Witrynie naruszające niniejszą Umowę użytkownika oraz blokować dowolnemu użytkownikowi dostęp do niniejszej Witryny.8. Dochodzenia; Współpraca z organami ścigania; Zakończenie

Mattel zastrzega sobie prawo, aby bez jakichkolwiek ograniczeń: (a) badać jakiekolwiek podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa swojej Witryny, naruszenia technologii informatycznej w Witrynie lub naruszenia innych systemów czy sieci, (b) badać jakiekolwiek podejrzenia naruszenia niniejszej Umowy użytkownika, (c) angażować organy ścigania do prowadzenia dochodzenia we wszelkich takich sprawach i współpracować z organami ścigania przy takich dochodzeniach, (d) ścigać sądownie osoby naruszające niniejszą Umowę użytkownika, ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi, (e) przestać udostępniać niniejszą Witrynę lub zablokować dostęp użytkownika do Witryny w dowolnym momencie, bez powiadomienia, na podstawie dowolnej przyczyny i bez jakichkolwiek obowiązków w stosunku do użytkownika.9. Prywatność i środki bezpieczeństwa

Mattel w celu obsługi niniejszej Witryny oraz aby spełnić prośby użytkownika lub umożliwić udział w określonych działaniach online, musi zbierać określone informacje. Mattel przestrzega przy tym prywatności swoich gości ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prywatności małych dzieci odwiedzających nasze witryny. Klikając na tym odnośniku można przejść do naszej Polityki prywatnosci..

Zastosowaliśmy uzasadnione środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia się przed utratą, błędnym użytkiem i zmianą informacji osobistych pozostających pod naszą kontrolą. Stosujemy technologię SSL (Secure Sockets Layer) w celu ochrony danych z kart kredytowych podczas ich transmisji i stosujemy skrupulatne procedury wewnętrzne w celu ochrony tych informacji wewnątrz naszego systemu. Sprzedawcy, dostawcy usług i inne podmioty, które pomagają nam w udostępnianiu niniejszej Witryny oraz naszych produktów i usług muszą podpisać umowy o zachowaniu poufności i nie mają prawa do wykorzystywania informacji osobistych za wyjątkiem działań związanych z ich usługami dla Mattel. Mimo to nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji osobistych.10. Wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenia odpowiedzialności

Niniejsza Witryna może zawierać nieścisłości i inne błędy. Użytkownik korzysta z Witryny i przeszukuje ją na własne ryzyko. NINIEJSZA WITRYNA DOSTARCZANA JEST UŻYTKOWNIKOWI W STANIE "TAK JAK JEST" ORAZ "TAK JAK JEST DOSTĘPNA", BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, CZY TO WYRAŻONEJ CZY DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI, ALE NIE WYŁĄCZNIE, BEZ JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BEZ GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI. MATTEL NIE GWARANTUJE, ŻE NINIEJSZA WITRYNA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA LUB POZWOLI OSIĄGNĄĆ KONKRETNY REZULTAT, ANI TEŻ ŻE UŻYTKOWANIE WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDZIE NIEPRZERWANE I WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE NINIEJSZA WITRYNA CZY SERWER, NA KTÓRYM JEST UDOSTĘPNIANA WITRYNA, NIE ZAWIERAJĄ WIRUSÓW CZY INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. JEŚLI UŻYTKOWANIE NINIEJSZEJ WITRYNY LUB MATERIAŁÓW ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ WITRYNIE SPOWODUJE, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE ZMUSZONY DO SERWISOWANIA LUB WYMIANY JAKIEGOKOLWIEK MIENIA, MATERIAŁU, SPRZĘTU, DANYCH LUB INNEGO ELEMENTU, TO MATTEL NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TE KOSZTY. BEZ OGRANICZENIA OGÓLNOŚCI POWYŻSZYCH STWIERDZEŃ, MATTEL NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, POŚREDNIE CZY DOMNIEMANE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA ZAWARTE W NINIEJSZYM ROZDZIALE STANOWIĄ ISTOTNĄ CZĘŚĆ NASZEJ ZGODY NA DOSTARCZANIE NINIEJSZEJ WITRYNY UŻYTKOWNIKOWI. Należy zwrócić uwagę, że w niektórych systemach prawnych nie są dopuszczalne wykluczenia czy domniemane gwarancje, stąd niektóre z powyższych wykluczeń mogą dotyczyć nie wszystkich użytkowników.

Mieszkańcom Kalifornii przysługuje prawo do następującej specyficznej informacji o prawach konsumenta: użytkownik może skontaktować się z Działem Reklamacji [Complaint Assistance Unit] w Wydziale Obsługi Klienta [Division of Consumer Services] w Departamencie Spraw Klienta [Department of Consumer Affairs] drogą pocztową pod adresem 400 R St., Suite 1080, Sacramento, California, 95814 lub telefonicznie pod numerem 916.445.1254. Mieszkańcy Kalifornii wyraźnie zgadzają się odstąpić od art. 1542 California Civil Code [Kodeks Cywilny Kalifornii]. w którym stwierdza się: "A general release does not extend to claims which the creditor does not know or suspect to exist in his favor at the time of executing the release, which if known by him must have materially affected his settlement with the debtor." [Ogólne zwolnienie od zobowiązania nie obejmuje roszczeń na korzyść wierzyciela, o których wierzyciel nie wiedział ani nie podejrzewał ich istnienia w momencie realizacji zwolnienia od zobowiązania, takich, że jeśli wierzyciel wiedziałby o nich, to wiedza ta musiałaby w istotny sposób wpłynąć na jego rozliczenia z dłużnikiem].

 

11. Odnośniki użytkownika do niniejszej Witryny

Użytkownikowi przyznaje się ograniczone, niewyłączne i odwołalne prawo do tworzenia hiperłączy do niniejszej Witryny, o ile: (a) odnośniki te prowadzą jedynie do strony głównej niniejszej Witryny, (b) odnośniki te zawierają jedynie tekst i nie wykorzystują żadnych elementów graficznych stanowiących Znaki zastrzeżone, (c) odnośniki i powiązana z nimi treść na stronie użytkownika nie sugerują jakiegokolwiek powiązania z Mattel ani nie powodują nieporozumień wśród klientów, (d) odnośniki i powiązana z nimi treść na stronie użytkownika nie przedstawiają Mattel ani produktów lub usług Mattel w sposób błędny, mylący, uwłaczający lub w inny sposób napastliwy, (e) odnośniki i powiązana z nimi treść na stronie użytkownika nie służą jakimkolwiek celom komercyjnym.

 

12. Odnośniki w niniejszej Witrynie do innych stron internetowych oraz z innych stron internetowych

Niniejsza Witryna może zawierać odnośniki prowadzące do stron internetowych należących do osób trzecich lub z takich stron internetowych (dalej nazywanych "Stronami podlinkowanymi"), w tym między innymi, ale nie wyłącznie, stron obsługiwanych przez podmioty zamieszczające reklamy, przez licencjodawców, licencjobiorców oraz reklamowych i biznesowych partnerów Mattel. Mattel nie kontroluje treści Stron podlinkowanych i nie przyjmuje na siebie żadnych obowiązków dotyczących przeglądania jakichkolwiek Stron podlinkowanych. Mattel nie popiera, nie zatwierdza i nie sponsoruje żadnych Stron podlinkowanych ani żadnej treści, reklam, informacji, materiałów, produktów, usług czy innych elementów obecnych na tych Stronach lub udostępnianych na tych Stronach lub z ich poziomu; jednocześnie Mattel zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z wyżej wymienionymi elementami. Wszelkie działania podejmowane przez użytkownika w związku ze Stronami podlinkowanymi podlegają polityce prywatności, warunkom użytkowania i innym zasadom narzuconym przez operatora Strony podlinkowanej, a Mattel zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

 

13. Bannery, reklamy i promocje

Zastrzegamy sobie prawo do przesyłania w ramach niniejszej Witryny bannerów, reklam, promocji i innej podobnej treści. Wszelkie interakcje, korespondencja oraz transakcje biznesowe pomiędzy użytkownikiem a jakimkolwiek reklamodawcą czy inną osobą trzecią wyszukaną na niniejszej Witrynie lub za jej pośrednictwem (w tym poprzez Strony podlinkowane) są nawiązywane wyłącznie między użytkownikiem a daną osobą trzecią (w tym między innymi, ale nie wyłącznie, kwestie sporne związane z treścią reklam osoby trzeciej, płatnościami, dostawą towarów, gwarancjami itp.). Mattel zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z wyżej wymienionymi sytuacjami.

 

14. Procedura stwierdzania naruszenia praw autorskich

Mattel będzie stosowanie odpowiadać na powiadomienia o stwierdzeniu naruszenia praw autorskich zgodne z amerykańską ustawą Digital Millennium Copyright Act (dalej zwaną DMCA), zgodnie z przedstawionymi poniżej postanowieniami. Jeśli użytkownik posiada prawa autorskie do danej pracy i jest przekonany o naruszeniu swoich praw własności intelektualnej do tej pracy poprzez niewłaściwe jej przesłanie lub dystrybucję za pośrednictwem niniejszej Witryny, wówczas powinien przesłać nam pisemne powiadomienie zawierające wszystkie następujące elementy:

i. tekst lub linię tematu o brzmieniu: "DMCA Copyright Infringement Notice" [Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich zgodnie z DMCA];

ii. opis pracy objętej prawami autorskimi, wobec której, zgodnie z roszczeniem użytkownika, prawa te zostały naruszone;

iii. adres internetowy (URL) strony oraz opis, w którym miejscu na tej stronie znajduje się materiał, który według roszczenia użytkownika jest przedmiotem naruszenia;

iv. adres użytkownika wraz z numerem telefonu i adresem e-mail;

v. oświadczenie użytkownika, że działając w dobrej wierze uważa, że wykorzystanie materiału, co do którego stwierdza naruszenie, miało miejsce bez upoważnienia ze strony właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub stoi w sprzeczności z przepisami prawa;

vi. oświadczenie użytkownika złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że wszystkie informacje w powiadomieniu użytkownika są dokładne oraz że użytkownik jest właścicielem praw autorskich (lub, w przypadku, gdy użytkownik nie jest właścicielem praw autorskich, oświadczenie użytkownika musi zawierać informację, że użytkownik jest upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone);

vii. podpis elektroniczny lub tradycyjny użytkownika.

Mattel przyjmuje powiadomienia DMCA jedynie pocztą, e-mailem lub faksem na poniższe adresy:

Adres pocztowy: Mattel, Inc.
333 Continental Boulevard
El Segundo, California 90245-5012

Attention: Vice President, Legal and Business Affairs  [Do rąk: Wiceprezes ds. prawnych i biznesowych]

Adres e-mail: CopyrightInfringementNotice@Mattel.com

Nr faksu: 310 252-2567.

Mattel może postanowić nie odpowiadać na powiadomienia DMCA niespełniające wszystkich wyżej wymienionych wymagań, a ponadto Mattel może zdecydować się na usunięcie materiału, którego dotyczy rzekome naruszenie, o którym Mattel został poinformowany w powiadomieniach niezgodnych z DMCA. W razie dodatkowych pytań użytkownik może kontaktować się z Mattel telefonicznie pod numerem 310.252.2000.

 

15. Postanowienia ogólne

A. Zwolnienie od odpowiedzialności
Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność, wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa i nie występować z powództwem wobec Mattel (co obejmuje podmioty stowarzyszone z Mattel i podległe Mattel) ani wobec członków zarządu, pracowników, przedstawicieli, partnerów biznesowych, licencjodawców i licencjobiorców w odniesieniu do jakichkolwiek odszkodowań, odpowiedzialności, kosztów i wydatków (w tym uzasadnionych honorariów adwokatów) w związku z jakimkolwiek roszczeniem, procesem, sprawą sądową, żądaniem czy postępowaniem dokonanym lub prowadzonym przeciwko którejkolwiek z wyżej wymienionych osób, ani w związku z dochodzeniem, obroną lub ugodą w wyżej wymienionych roszczeniach, procesach, sprawach sądowych, żądaniach czy postępowaniach, wynikających z użytkowania niniejszej Witryny przez użytkownika.

B. Poprawki do niniejszej Witryny oraz do niniejszej Umowy użytkownika
Mattel może według własnego uznania dokonywać zmian w każdym aspekcie niniejszej Witryny, w tym między innymi, ale nie wyłącznie, w dowolnej Treści, w każdym działaniu dostępnym w tej Witrynie oraz we wszystkich produktach i usługach oferowanych za pośrednictwem niniejszej Witryny. Mattel może ponadto według własnego uznania dokonywać zmian w niniejszej Umowie użytkownika poprzez aktualizację niniejszego dokumentu lub poprawkę do niniejszego dokumentu, przy czym poprawione postanowienia wchodzą w życie w dniu ich publikacji w Witrynie. Dalsze użytkowanie niniejszej Witryny po dacie wejścia w życie takich zmian oznacza akceptację tych zmian przez użytkownika.

C. Obsługa Witryny; Dostępność produktów i usług
Mattel kontroluje i obsługuje niniejszą Witrynę ze swojej siedziby w El Segundo w Kalifornii (Stany Zjednoczone Ameryki) i nie deklaruje, że niniejsza Witryna jest odpowiednia czy dostępna do użytkowania poza obszarem Stanów Zjednoczonych. Jeśli użytkownik korzysta z niniejszej Witryny z innego miejsca, wówczas jest odpowiedzialny za zgodność z odpowiednimi przepisami prawa lokalnego. Mimo że produkty i usługi Mattel są dostępne w wielu częściach świata, to niniejsza Witryna może zawierać opisy produktów i usług dostępnych jedynie na obszarze Stanów Zjednoczonych (lub jedynie na obszarze konkretnych części Stanów Zjednoczonych) i niedostępnych globalnie.

D. Jurysdykcja, właściwość terytorialna sądu i alternatywne rozstrzyganie sporów
Jakiekolwiek kontrowersje i roszczenia związane z niniejszą Witryną, z Treścią bądź z niniejszą Umową użytkownika, nierozstrzygnięte w inny sposób pomiędzy użytkownikiem a Mattel, będą rozstrzygane wyłącznie poprzez wiążący arbitraż zgodny z zasadami Commercial Arbitration Rules [Zasadami arbitrażu komercyjnego] ustanowionymi przez American Arbitration Association [Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażu] (zwane dalej "AAA"), zarządzany zgodnie z Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes [Dodatkowymi procedurami w odniesieniu do sporów związanych z konsumentem] ustanowionymi przez AAA. Wszelkie takie kontrowersje czy roszczenia będą podlegały arbitrażowi indywidualnie i nie będą łączone z żadnym arbitrażem żadnego roszczenia czy kontrowersji żadnej innej osoby. Arbitraż zostanie przeprowadzony w Los Angeles w Kalifornii, a orzeczenie w sprawie wyroku sądu arbitrażowego może zostać zaskarżone do dowolnego sądu właściwego terytorialnie. Wszelkie roszczenia lub podstawy roszczenia, które użytkownik może przedstawić w odniesieniu do niniejszej Witryny, do Treści lub do niniejszej Umowy użytkownika muszą być wniesione w ciągu jednego roku po powstaniu roszczenia lub podstawy roszczenia. W przeciwnym wypadku ulegają przedawnieniu. Wszelkie sprawy sądowe bądź postępowania wnoszone przez Mattel w związku z dostępem użytkownika do niniejszej Witryny lub dowolnej Treści, lub też w związku z użytkowaniem niniejszej Witryny lub dowolnej Treści przez użytkownika, zostaną wszczęte w sądzie stanowym lub federalnym w okręgu administracyjnym Los Angeles, w Kalifornii. W związku z tym użytkownik wyraża zgodę na objęcie jurysdykcją przez sądy w okręgu administracyjnym Los Angeles (Kalifornia) w odniesieniu do wszelkich spraw związanych z dostępem użytkownika do niniejszej Witryny i Treści oraz z użytkowaniem Witryny i Treści, a ponadto zrzeka się praw do zmiany właściwości terytorialnej sądu oraz do zgody na zmianę właściwości terytorialnej sądu. Niniejsza Umowa użytkownika będzie podlegać przepisom prawa Stanu Kalifornia i będzie interpretowana zgodnie z nimi, bez uwzględnienia przepisów kolizyjnych. Powyższe postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do jakichkolwiek spraw sądowych wszczynanych przez Mattel w celu zrekompensowania szkód związanych z wszelkimi stratami, kosztami lub uszkodzeniami (lub jakimikolwiek potencjalnymi stratami, kosztami lub uszkodzeniami) związanymi z niniejszą Witryną, dowolną Treścią, obsługą Mattel i/lub produktami lub usługami Mattel,  które to straty, koszty lub uszkodzenia wynikają z działania lub braku działania użytkownika, lub w celu uzyskania nakazu sądowego w związku z wyżej wymienionymi stratami, kosztami lub uszkodzeniami (lub jakimikolwiek potencjalnymi stratami, kosztami lub uszkodzeniami).

E. Podzielność
Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy użytkownika będzie uważane za niezgodne z prawem, bezskuteczne czy nieegzekwowalne z jakiegokolwiek powodu, wówczas takie postanowienie będzie uważane za oddzielone od pozostałej części niniejszej Umowy użytkownika i nie będzie miało wpływu na ważność ani wykonalność pozostałej części niniejszej Umowy użytkownika.