GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Bijgewerkt: juni 2008.

Deze Website wordt aangeboden door Mattel, Inc. en haar filialen en dochterondernemingen (tezamen te noemen "Mattel" en "wij"). Op uw gebruik van deze Website zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing (de "Gebruiksovereenkomst"). Wij verzoeken u deze Gebruiksovereenkomst en de overige informatie waarnaar in deze Gebruiksovereenkomst wordt verwezen of gelinkt, zorgvuldig te lezen en ervoor zorg te dragen dat u deze begrijpt, aangezien het een wettelijk bindende overeenkomst is met belangrijke informatie over onze Website en uw toegestane gebruik daarvan. Van tijd tot tijd kunnen wij deze Gebruiksovereenkomst eenzijdig aanpassen, dus het is belangrijk dat u deze Gebruiksovereenkomst leest bij ieder bezoek aan deze Website.

NB: DOOR GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GAAT U AKKOORD MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE GEBRUIKSOVEREENKOMST EN KOMT U OVEREEN EN VERBINDT U ZICH ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE GEBRUIKSOVEREENKOMST NA TE LEVEN. INGEVAL U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE GEBRUIKSOVEREENKOMST, DIENT U GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE.

1. Recht tot gebruik van deze Website

Mattel verleent u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie voor gebruik van deze Website voor uw persoonlijk(e) vermaak, informatie, educatie en communicatie, met inachtneming van alle voorwaarden van deze Gebruiksovereenkomst. Deze Website bevat materiaal en andere componenten die verband houden met Mattel en haar producten en diensten, en soortgelijke componenten van onze zakenpartners, licentiegevers en licentienemers, en van andere derden (tezamen te noemen de "Content"). De Content kan worden aangeboden in de vorm van informatie, tekst, gegevens, afbeeldingen, grafische voorstellingen, knoppictogrammen, geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, illustraties, foto's, muziekclips, muziek, geluid, tekeningen, video's, software, of in andere thans bekende of nog tot stand te brengen vormen en formats. Bij gebruik van deze Website dient u de intellectuele eigendomsrechten van Mattel en anderen, zoals hieronder beschreven, te respecteren. Onbevoegd gebruik van de Content kan een overtreding zijn van wetgeving aangaande auteursrecht, handelsmerken, privacy, publiciteit, communicatie en andere wetgeving, en dergelijk gebruik kan resulteren in uw persoonlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid.

 

2. Auteursrechten

Alle Content is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten op de Content berusten bij Mattel of worden door Mattel met toestemming gebruikt. Mattel doet geen enkele toezegging en geeft geen enkele garantie dat uw onbevoegd gebruik van de Content geen inbreuk zal maken op de rechten van derden die geen eigendom zijn van Mattel of niet gelieerd zijn aan Mattel.

Behoudens het gestelde zoals vervat in deze Gebruiksovereenkomst of in de tekst van deze Website, dient u zich te onthouden van het vermenigvuldigen, distribueren, openbaar maken, verzenden, wijzigen, aanpassen, vertalen, vertonen, verkopen, in licentie geven, in het openbaar uitvoeren, vervaardigen van afgeleide werken van, dan wel het anderszins gebruiken of exploiteren van de Content. U mag één kopie van delen van de Content downloaden en tijdelijk opslaan op één pc of computer, doch uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel, niet-politiek, kijkgenot en gebruik anders dan in een netwerk, mits u geen auteursrechten, handelsmerken of andere aanduidingen van intellectuele eigendom verwijdert of wijzigt. Het voorgaande beperkte recht geeft u geen eigendomsrecht met betrekking tot de Content. Behoudens het hierboven uitdrukkelijk bepaalde, mag niets in deze Gebruiksovereenkomst worden uitgelegd als zou er aan u (door implicatie, uitsluiting of anderszins) een licentie of recht met betrekking tot de Content krachtens een auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht zijn verleend.

Mattel respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Ingeval u van mening bent dat er inbreuk is gemaakt op het auteursrecht op uw werk door oneigenlijke plaatsing of verspreiding van uw werk op deze Website, verwijzen wij u naar het onderstaande artikel met de titel Procedure voor het melden van vermeende inbreuken op auteursrechten.

 

3. Handelsmerken

De handelmerken, logo's en dienstmerken die op deze Website zijn vermeld, zijn eigendom van Mattel en derden, en de "trade dress" [uiting van bedrijfsstijl/imago] van deze Website is eigendom van Mattel (tezamen te noemen de "Handelsmerken", waaronder mede begrepen de Content). Alle Handelsmerken die geen eigendom zijn van Mattel, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren, en worden met toestemming gebruikt. Niets op deze Website mag worden uitgelegd als zou er, middels implicatie, uitsluiting of anderszins, een recht of licentie tot gebruik van een Handelsmerk zijn verleend.

 

4. Uw communicatie met Mattel; Rechten van Mattel op Uw Inzendingen

Bij Mattel horen wij graag van u. Bij uw communicatie met Mattel moet u echter wel bedenken dat Mattel, tenzij zij daar specifiek om heeft verzocht, geen ideeën of suggesties met betrekking tot producten, diensten, marketingplannen of andere zaken accepteert of in overweging neemt. Daarom wordt u verzocht om geen ongevraagde materialen, zoals ideeën voor speelgoed, spellen of andere producten, of andere suggesties, ideeën, opmerkingen, tekeningen, uitvindingen, technieken, modellen, ontwerpen, concepten of andere soortgelijke informatie, materialen of door gebruikers gegenereerde content naar Mattel te zenden.

Alle dergelijke inzendingen en vragen, reacties, antwoorden, suggesties en dergelijke welke door u worden ingediend bij Mattel via deze Website of per fax, post of op andere wijze, dan wel worden verzonden naar, geplaatst op of geüpload naar deze Website (tezamen te noemen "Uw Inzendingen") zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-gepatenteerd, en Mattel wijst iedere verantwoordelijkheid, verplichting of aansprakelijkheid af voor Uw Inzendingen of voor Mattels ontvangst of niet-ontvangst daarvan. Mattels ontvangst van Uw Inzendingen houdt geen erkenning van de zijde van Mattel in met betrekking tot het unieke karakter, de prioriteit of originaliteit daarvan, en laat Mattels rechten tot het aanvechten van bestaande of toekomstige intellectuele eigendomsrechten op Uw Inzendingen onverlet.

U verleent Mattel een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepbaar en sublicentieerbaar recht en een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepbare en sublicentieerbare licentie voor het vermenigvuldigen, distribueren, openbaar maken, verzenden, wijzigen, aanpassen, vertalen, tentoonstellen, verkopen, in licentie geven, in het openbaar uitvoeren van Uw Inzendingen alsmede het vervaardigen van afgeleide werken op basis van Uw Inzendingen, en voor het anderszins gebruiken of exploiteren van Uw Inzendingen wereldwijd en in alle media. U verklaart en garandeert dat: (a) u gerechtigd en bevoegd bent het voorgaande te garanderen zonder toestemming van een derde, en (b) dat Uw Inzendingen accuraat zijn en, zoals toegestaan voor gebruik door Mattel ingevolge deze Gebruiksovereenkomst, geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

Wanneer u ons een e-mailbericht stuurt, communiceert u met ons op elektronische wijze en gaat u ermee akoord dat wij op elektronische wijze met u in contact treden. Voorts onderschrijft u dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan u ter beschikking stellen, voldoen aan alle wettelijk vereisten ter zake van schrifelijke communicatie.

 

5. Online winkelen

Op deze Website en andere websites van Mattel kan de mogelijkheid tot online aankoop van producten (zoals speelgoed) en diensten (zoals lidmaatschappen) worden geboden. U moet 18 jaar of ouder zijn om dergelijke aankopen te doen. Raadpleeg onze online winkels voor meer informatie over levering, retournering en ons verdere verkoopbeleid. Wat betreft producten en diensten die op deze Website worden aangeboden, wijzen wij u erop dat wij ons ten uiterste hebben ingespannen om de producten en diensten in kwestie zo accuraat mogelijkin beeld te brengen. Afhankelijk van de door u gebruikte apparatuur kunnen de kleuren, afmetingen en details die u op uw computermonitor ziet, variëren; derhalve kunnen wij niet garanderen dat uw apparatuur de details van onze producten en diensten accuraat weergeeft. Wat betreft de diensten die op deze Website worden aangeboden, kunnen de voorwaarden van de diensten in kwestie zijn gespecificeerd in een afzonderlijke overeenkomst, die aan u ter beschikking zal worden gesteld in verband met de aangeschafte dienst en wordt gesupplementeerd door deze Gebruiksovereenkomst.

A. Geen aankopen door minderjarigen
Door online een product of dienst bij Mattel te bestellen, geeft u te kennen dat u 18 jaar of ouder bent. Ingeval een kind jonger dan 18 jaar zonder toestemming van ouder of voogd een product of dienst bij Mattel bestelt, mag de ouder of voogd het product of de dienst retourneren voor restitutie met inachtneming van het beleid aangaande retourneringen en inruil dat van toepassing is op de bestelling in kwestie. Wij kunnen op abonnementsbasis speciale diensten aanbieden aan kinderen jonger dan 13 jaar. In desbetreffende gevallen dient een van de ouders zich te registereren voor de dienst en het passende toegangsniveau voor het kind in te stellen. De Content en activiteiten die aan u en uw kind worden aangeboden, kunnen per abonnement en per site verschillen. Ouders ontvangen bij het nemen van een abonnement informatie over het soort Content en activiteiten waartoe hun kind toegang heeft en kunnen altijd zelf beslissen over de account van hun kind. Voor sommige diensten kunnen abonnementskosten in rekening worden gebracht.

B. Belastingen
bent verantwoordelijk voor betaling van alle omzet-, gebruiks- en soortgelijke belastingen die van toepassing zijn op uw online aankopen van producten of diensten van Mattel.

C. Verzending en afhandeling; Verzekering
U bent tevens verantwoordelijk voor het betalen van alle verzend- en afhandelingskosten die van toepassing zijn op uw online aankopen (met inbegrip van de producten die bij een dienst worden aangeboden) en voor de verzekering van uw aankopen.

D. Retourzendingen en garanties
Gelieve in onze online winkels de informatie over ons retournerings- en garantiebeleid te lezen.

 

6. Gebruiksbeperkingen

U komt overeen dat u zich zult onthouden van: (a) gebruik van deze Website voor commerciële of politieke doeleinden (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, doeleinden die betrekking hebben op adverteren, het werven van fondsen, het verzamelen van productprijzen of het verkopen van producten); (b) het controleren, verzamelen of kopiëren van Content op deze Website door gebruik van (een) robot, "bot", spider, crawler, spyware, machine, apparaat, software, extractietool, of enig ander automatisch(e) apparaat, hulpprogramma of handmatig proces van welke aard dan ook; (c) het framen of aanwenden van framingtechnieken met het oog op het gebruiken van een Handelsmerk of andere bedrijfseigen informatie (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, afbeeldingen, tekst of de lay-out van pagina's); (d) het gebruik van metatags of andere "verborgen tekst" waarin Handelsmerken vermeld zijn; (e) het ontplooien van activiteiten via of in verband met deze Website, die bedoeld zijn om minderjarigen schade te berokkenen dan wel onwettig, aanstootgevend, onzedelijk, bedreigend, intimiderend of beledigend zijn, of welke inbreuk maken op een recht van een derde; of (f) het ontplooien van activiteiten die de toegang van een gebruiker tot deze Website belemmeren of het naar behoren kunnen gebruiken van deze Website in de weg staan. Tevens komt u overeen dat u zich bij gebruik van deze Website niet zult voordoen als een andere persoon of rechtspersoon.

 

7. Gemeenschappelijke websiteonderdelen; Gedragscode

Mattel kan besluiten bepaalde gemeenschappelijke functies op deze Website ter beschikking te stellen, zoals message of bulletin boards, forums en chatrooms. In dergelijke gevallen neemt Mattel geen enkele verplichting op zich tot het controleren, filteren, censureren, redigeren of reguleren van informatie of content die door u of derden op deze Website wordt geplaatst, hoewel Mattel zich het recht voorbehoudt zulks geheel naar eigen goeddunken wel te doen. Mattel verleent geen goedkeuring aan, en garandeert op geen enkele wijze de juistheid en betrouwbaarheid van, en neemt evenmin verantwoordelijkheid in verband met dergelijke informatie die door gebruikers of andere derden op de Website wordt geplaatst.

Met betrekking tot informatie of content die u naar deze Website uploadt of op deze Website plaatst, verklaart en garandeert u jegens Mattel dat u gerechtigd en bevoegd bent dit te doen zonder toestemming van derden. U komt tevens overeen dat u zich zult onthouden van het uploaden naar of plaatsen op deze Website van: (a) inbreukmakende, lasterlijke, onzedelijke, pornografische, bedreigende, beledigende, gewelddadige, onwettige, aanstootgevende, intimiderende of anderszins onbehoorlijke content, (b) virussen of andere schadelijke componenten, of (c) content met een commercieel oogmerk (zoals aanbiedingen tot verkoop van producten of diensten of pogingen fondsen te werven of reclame te maken voor producten of diensten).

Mattel behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken aanvullende regels te stellen met betrekking tot gemeenschappelijke websiteonderdelen en om de toegang tot de functies van dergelijke websiteonderdelen door een persoon of groep onderhevig te maken aan leeftijd, geografische criteria of andere criteria, om de toegang door een persoon of groep die niet voldoet aan voornoemde criteria dan wel door eenieder die op enig moment onze criteria of regels niet in acht neemt, te weigeren of te beperken, en om de criteria of regels op ieder gewenst moment te wijzigen of aan te passen. Mattel behoudt zich tevens het recht voor (doch is onder geen enkele verplichting daartoe) om naar eigen goeddunken op deze Website geplaatst materiaal dat in strijd is met deze Gebruiksovereenkomst te verwijderen en gebruikers de toegang tot deze Website te ontzeggen.

 

8. Onderzoeken; Samenwerking met autoriteiten belast met rechtshandhaving; Beëindiging

Mattel behoudt zich zonder enige beperking het recht voor om (a) een onderzoek in te stellen naar vermeende inbreuken op de veiligheid van haar Website dan wel op haar informatietechnologie of op haar andere systemen of netwerken, (b) een onderzoek in te stellen naar gevallen van vermeende niet-naleving van deze Gebruiksovereenkomst, (c) over te gaan tot inschakeling van en samenwerking met de autoriteiten belast met rechtshandaving in een onderzoek naar voornoemde kwesties, (d) personen die deze Gebruiksovereenkomst niet naleven strafrechtelijk te vervolgen voor zover de wet dit toestaat, en (e) op ieder moment het aanbieden van deze Website te staken of u de toegang tot deze Website te ontzeggen, en wel zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook en zonder enige verplichting jegens u.

 

9. Privacy en beveiligingsmaatregelen

Mattel dient bepaalde informatie te verzamelen voor de exploitatie van deze Website en het beantwoorden van uw vragen of om u in staat te stellen deel te nemen aan bepaalde online activiteiten. Maar Mattel respecteert de privacy van haar bezoekers, en besteedt in het bijzonder aandacht aan het beschermen van de privacy van jonge kinderen die onze Website bezoeken. Klik hier om ons Privacybeleid te lezen.

We hebben redelijke beveiligingsmaatregelen genomen om de aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging. Wij maken gebruik van Secure Sockets Layer technologie voor de bescherming van creditcardgegevens tijdens transmissie, en hanteren zorgvuldige interne procedures voor de beveiliging van deze gegevens in ons systeem. Leveranciers, dienstverleners en anderen die ons helpen bij het beschikbaar stellen van deze Website en onze producten en diensten, dienen een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen; zij mogen geen persoonsgegevens gebruiken behoudens in verband met hun dienstverlening aan Mattel, en zijn verplicht zich te verbinden tot naleving van de in het bedrijfsleven gebruikelijke beste werkmethoden voor bescherming van persoonsgegevens. Niettemin kunnen wij geen volledige beveiliging van persoonsgegevens garanderen.

 

10. Afwijzingen en beperkingen van aansprakelijkheid

Deze Website kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten, en uw gebruik van en browsen door deze website is voor uw eigen risico. DEZE WEBSITE WORDT U AANGEBODEN IN ZIJN HUIDIGE STAAT ("AS IS") EN ZOALS BESCHIKBAAR ("AS AVAILABLE"), ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT, STILZWIJGENDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. MATTEL GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE DAT DEZE WEBSITE AAN UW WENSEN VOLDOET OF GESCHIKT IS VOOR HET BEHALEN VAN EEN BEPAALD RESULTAAT, NOCH DAT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN, NOCH DAT DEZE WEBSITE OF DE SERVER VIA WELKE DEZE WEBSITE TER BESCHIKKING WORDT GESTELD, VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. INGEVAL UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE U NOODZAAKT TOT HET LATEN REPAREREN OF VERVANGEN VAN EIGENDOM, MATERIAAL, APPARATUUR, DATA OF ANDERE COMPONENTEN, IS MATTEL NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE KOSTEN DAARVAN. ONVERMINDERD DE ALGEMEENHEID VAN DE VOORGAANDE ZINNEN, IS MATTEL NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE SCHADE, BIJKOMENDE SCHADE, GEVOLGSCHADE, INDIRECTE SCHADE, OF STRAFVERGOEDING BOVEN DE FEITELIJKE GELEDEN SCHADE, VOORTVLOEIENDE UIT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. DE AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VERVAT IN ONDERHAVIG ARTIKEL ZIJN EEN ESSENTIEEL EN WEZENLIJK ONDERDEEL VAN ONZE OVEREENKOMST INZAKE AANBIEDING VAN DEZE WEBSITE AAN U. Wij attenderen u erop dat in sommige rechtsgebieden de uitsluiting van stilzwijgende garanties niet is toegestaan; derhalve zijn sommige van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing.

 

11. Door u gecreërde links naar deze Website

Er wordt aan u een beperkt, niet-exclusief, herroepbaar recht tot het creëren van hyperlinks naar deze Website verleend, mits: (a) de links uitsluitend verwijzen naar de homepage van deze Website, (b) de links uitsluitend bestaan uit tekst en geen afbeeldingen van Handelmerken bevatten, (c) de links en daarmede verband houdende content op uw site niet de suggestie van affiliatie met Mattel wekken en bij consumenten geen verwarring veroorzaken dienaangaande, (d) de links en daarmede verband houdende content op uw site geen verkeerd, misleidend, ongunstig of anderzins aanstootgevend beeld geven van Mattel of haar producten of diensten, en (e) de links en de daarmede verband houdende content op uw site niet worden aangewend voor commerciële doeleinden.

 

12. Links op deze Website naar en vanaf andere sites

Deze Website kan links bevatten naar en vanaf sites van derden ("Gelinkte Sites"), met inbegrip van, doch niet beperkt tot, sites die worden geëxploiteerd door adverteerders, licentiegevers, licentienemers, en promotie- en zakenpartners van Mattel. Mattel heeft geen controle over de content van Gelinkte Sites, en Mattel is op geen enkele wijze gehouden Gelinkte Sites te controleren op juistheid. Gelinkte Sites, of de content, advertenties, informatie, materialen, producten, diensten of andere componenten die op of vanaf Gelinkte Sites beschikbaar worden gesteld, worden door Mattel niet onderschreven, goedgekeurd of gesponsord, en Mattel wijst alle aansprakelijkheid in verband daarmede af. Wij eisen van dienstverleners en van betrouwbare leveranciers die namens ons websites exploiteren, dat zij de geheimhouding van de door hen verwerkte persoonsgegevens garanderen, zorg dragen voor naleving van in het bedrijfsleven gebruikelijke beste werkmethoden voor bescherming van persoonsgegevens, onze intellectuele eigendomsrechten en de rechten van derden respecteren, en werken overkomstig alle toepasselijke regels en voorschriften. Op alle activiteiten die u ontplooit in verband met een Gelinkte Site zijn het privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden en andere voorwaarden van de exploitant van zulk een Gelinkte Site van toepassing, en Mattel wijst iedere aansprakelijkheid in verband daarmede af.

 

13. Banners, advertenties en reclame

Wij behouden ons het recht voor overal op deze Website banners, advertenties, reclame en soortgelijke content te plaatsen. Adverteerders en bedrijven die advertenties presenteren, kunnen andere voorwaarden en een ander privacybeleid dan Mattel hanteren. Daarom wordt u verzocht deze zorgvuldig te lezen. Alle interacties, correspondentie en zakelijke betrekkingen tussen u en adverteerders en andere derden die tot stand zijn gekomen via deze Website (met inbegrip van Gelinkte Sites), zijn uitsluitend tussen u en zulk een derde (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, kwesties verband houdende met de inhoud van advertenties van derden dan wel betalingen, goederenleveringen, garanties, privacy- en databeveiliging en dergelijke van en door derden). Mattel wijst alle aansprakelijkheid in verband daarmede af.

 

14. Procedure voor het melden van vermeende inbreuken op auteursrechten

Mattel zal naar behoren reageren op kennisgevingen inzake vermeende inbreuken op auteursrecht, mits deze voldoen aan de eisen zoals vervat in de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), zoals hieronder beschreven. Ingeval u auteursrechthebbende bent van een werk en van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden door oneigenlijke plaatsing of distributie van uw werk op of via deze Website, kunt u ons een schriftelijke kennisgeving sturen waarin alle onderstaande informatie dient te worden vermeld:

i. een aanhef of onderwerpregel met de tekst "DMCA Copyright Infringement Notice" [Kennisgeving conform DMCA];

ii. een omschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan het auteursrecht volgens u is geschonden;

iii. de URL van de site en een beschrijving van de plaats op de site waar zich het materiaal bevindt dat volgens u inbreuk maakt op het auteursrechtelijk beschermde werk;

iv. uw adres, telefoonummer en e-mailadres;

v. een verklaring van u waarin u ter goeder trouw verklaart dat het vermeende inbreukmakende materiaal is geplaatst zonder toestemming van de auteursrechthebbende of zijn agent of dat de plaatsing van het materiaal in strijd is met de wet.

vi. een verklaring waarin u, op straffe van vervolging wegens meineed, verklaart dat alle informatie in uw kennisgeving juist is, en dat u de auteursrechthebbende bent (of, ingeval u niet de auteursrechthebbende bent, waarin u verklaart dat u bevoegd bent te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeende inbreuk is gemaakt); en

vii.uw elekronische of schriftelijke handtekening.

U kunt uw DMCA-kennisgevingen uitsluitend per post, e-mail en fax naar de volgende adressen sturen:

Per post: Mattel, Inc.

333 Continental Boulevard

El Segundo, California 90245-5012

Attention: Vice President, Legal and Business Affairs

Per e-mail: CopyrightInfringementNotice@Mattel.com

Per Fax: 310 252-2567.

Mattel is gerechtigd niet te reageren op DMCA-kennisgevingen wanneer deze niet voldoen aan voornoemde vereisten, en Mattel is gerechtigd vermeend inbreukmakend materiaal waarop zij wordt geattendeerd via kennisgevingen die niet conform de DMCA zijn gedaan, te verwijderen. Voor verdere vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Mattel op telefoonnummer 310.252.2000.

 

15. Algemene bepalingen

A. Vrijwaring
U komt overeen Mattel (met inbegrip van haar filialen en dochterondernemingen) en haar leidinggevenden om werknemers, agenten, zakenpartners, licentiegevers en licentienemers te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle schaden, aansprakelijkheid, kosten en onkosten (met inbegrip van de redelijke kosten van juridische bijstand) welke voortvloeien uit een vordering, rechtszaak, rechtsgeding, eis of gerechtelijke procedure die wordt opgelegd aan of aanhangig wordt gemaakt tegen zulk een partij, dan wel welke voortvloeien uit het onderzoek naar of de verdediging of schikking daarvan, als gevolg van of in verband met uw gebruik van deze Website.

B. Herzieningen van deze Website en deze Gebruiksovereenkomst
Mattel mag, geheel naar eigen goeddunken, wijzigingen in elk onderdeel van deze Website aanbrengen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, alle Content, alle activiteiten die via deze Website ter beschikking worden gesteld, en alle producten en diensten die via deze Website worden aangeboden. Mattel mag tevens, geheel naar eigen goeddunken, deze Gebruiksovereenkomst herzien door het bijwerken of herzien van dit document, waarbij de herziene voorwaarden van kracht worden op de datum dat zij op deze Website worden geplaatst. Door gebruik van deze Website na de datum van inwerkingtreding van dergelijke wijzigingen gaat u akkoord met desbetreffende wijzigingen.

C. Exploitatie van Website; Beschikbaarheid van producten en diensten
Mattel beheert en exploiteert deze Website vanuit haar hoofdkantoor in El Segundo, Californië in de Verenigde Staten, en Mattel doet geen toezeggingen dat deze Website geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten de Verenigde Staten van Amerika. Ingeval u deze website gebruikt op andere locaties, bent u verantwoordelijk voor naleving van de plaatselijke wetgeving. Hoewel de producten en diensten van Mattel in vele delen van de wereld verkrijgbaar zijn, kunnen er op deze Website producten en diensten worden beschreven die uitsluitend beschikbaar zijn in de Verenigde Staten van Amerika (of uitsluitend in bepaalde delen van de Verenigde Staten van Amerika) en die niet wereldwijd verkrijgbaar zijn.

D. Toepasselijk recht, rechtsgebied en alternatieve oplossing van geschillen
Alle geschillen of vorderingen met betrekking tot deze Website, de Content of deze Gebruiksovereenkomst welke door u en Mattel niet anderszins tot een oplossing worden gebracht, zullen uitsluitend worden beslecht door bindende arbitrage in overeenstemming met de Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association ("AAA"), welke ten uitvoer wordt gelegd conform de Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes van de AAA. Elk dergelijk geschil of vordering zal op individuele basis aan arbitrage worden onderworpen, en zal niet in een gezamenlijke arbitrageprocedure tezamen met een vordering of geschil van een andere partij worden behandeld. De arbitrage vindt plaats in Los Angeles, Californië, en de scheidsrechterlijke uitspraak mag worden gedaan door iedere daartoe bevoegde rechter. Iedere vordering of rechtsvordering van u met betrekking tot deze Website, de Content of deze Gebruiksovereenkomst moet binnen één jaar na het ontstaan van een dergelijke vordering of rechtsvordering aanhangig worden gemaakt; na één jaar is een dergelijke vordering of rechtsvordering verjaard. Ieder(e) gerechtelijke procedure of rechtsgeding die door Mattel wordt ingesteld aangaande uw toegang tot of gebruik van deze Website of de Content daarvan conform onderhavig Artikel, zal aanhangig worden gemaakt in de staatsrechtbanken of federale rechtbanken in de county Los Angeles, Californië. Derhalve onderwerpt u zich met betrekking tot alle zaken verbandhoudende met uw toegang tot of gebruik van deze Website en de Content aan de rechtspraak van de rechtbanken van de county Los Angeles, Californië, en doet u afstand van uw recht tot overdracht van dergelijke zaken aan een andere rechtbank alsook van uw recht tot verlening van toestemming tot zulk een overdracht. Deze Gebruiksovereenkomst is onderworpen aan en dient te worden geïnterpreteerd overeenkomstig de wetgeving van de staat Californië, zonder inachtneming van de Californische wetgeving inzake wetsconflicten. De voorgaande bepalingen van onderhavig artikel zijn niet van toepassing op door Mattel aangespannen rechtszaken ter verkrijging van schadevergoeding voor, dan wel het verkrijgen van een beschikking in verband met, verliezen, kosten of schade (dan wel potentiële verliezen, kosten of schade) verband houdende met deze Website, de Content, de bedrijfsvoering van Mattel en/of de producten of diensten van Mattel als gevolg van uw handelen of verzuim te handelen.

E. Scheidbaarheid
Ingeval een bepaling van deze Gebruiksovereenkomst om enigerlei reden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar mocht worden geacht, zal een dergelijke bepaling worden beschouwd als scheidbaar van de overige bepalingen van deze Gebruiksovereenkomst, en zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksovereenkomst onverlet laten.